Pokaz zdarzeniaE-mailDrukuj

MODLITWA - Archiwum

MODLITWA

- Ludzie często stawiają pytanie: - "Co może mi dać modlitwa?" - W naszych codziennych rozważaniach SŁOWA BOŻEGO odpowiedź padła już setki razy. Streszczając wszystkie, możemy powiedzieć: - Modlitwa człowieka oddaje Bogu należną Chwałę, jednoczy człowieka z Bogiem i pozwala człowiekowi korzystać z wszelkich Dóbr Bożych, a zwłaszcza ze Szczęścia i Pokoju. - Modlitwą można osiągnąć to, że Bóg uczyni JEDNOŚĆ wśród ludzi, której oni sami uczynić nie mogą.

 

-  Jego Świątobliwość, Papież Jan Paweł II, odpowiadając na pytania Vittorio Messori, powiedział o dążeniach Kościoła ku Jedności Chrześcijan: "Ktoś, kto śledzi te sprawy z bliska, nie może nie odczuć tutaj jakiegoś wyraźnego powiewu Ducha Świętego. Nikt jednak nie ma złudzeń, że droga ku zjednoczeniu jest długa i nie brak na niej przeszkód. Trzeba nade wszystko wiele się modlić, dokonywać dzieła głębokiego nawrócenia, dokonywać go przez wspólną modlitwę, a także poprzez wspólne zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, na rzecz bardziej chrze­ścijańskiego urządzenia całego porządku doczesnego, na rzecz tego wszystkiego, co łączy się z posłannictwem wyznawców Jezusa Chrystusa w świecie." ("Przekroczyć próg nadziei", str. 119, wyd. KUL 1994).

 

- Jego Ekscelencja, Najczcigodniejszy Ks. Biskup Władysław Miziołek, Senior Episkopatu Polski z Warszawy, przekazując specjalne błogosławieństwo dla naszego Modlitewnika pt.: "SŁOWO BOŻE - WOLA BOŻA", napisał: "Modlitwa jest duszą życia religijnego. Bez niej zanika lub słabnie wiara. Jednocześnie modlitwa jest duchową siłą człowieka wierzącego, tak wśród przeciwności i walki ze złem, jak też w radosnym praktykowaniu miłości, czyli w dążeniu do czynienia dobra."

 

- Modlitwa w życiu człowieka jest czymś, czego naprawdę nie da się dokładnie wypowiedzieć słowami, gdyż posiada wartość fundamentalną i decydującą o losach człowieka na ziemi i w wieczności. Dlatego właśnie o modlitwie będziemy rozważać przez trzy kolejne miesiące: w październiku, listopadzie i grudniu.

Dzisiejsze wprowadzenie odnosi się do tych wszystkich trzech miesięcy.

- We wszystkich dotychczasowych rozważaniach podkreślana była: waga i znaczenie różnych cnót. Często staraliśmy się podkreślać, rozważając np. o wierze, że cnota wiary jest najważniejszą i decydującą o całokształcie naszego duchowego życia z Bogiem na ziemi. To samo jest podkreślone w rozważaniach o miłości itd. Trudno więc naprawdę powiedzieć, co jest mniej ważne w naszym życiu duchowym, w dąże­niu do szczęśliwego życia w jedności z Bogiem. - Trzeba by stwierdzić, że wszystko jest ważne, a nawet powiedzieć, że wszystko jest najważniejsze, czyli że wszystko musi tu ze sobą współdziałać, tworzyć doskonałą jedność, aby nas doprowadzić do jedności z Bogiem. - To samo więc dotyczy modlitwy. Wiara bez modlitwy jest niczym. Nie może być mowy o miłości do Boga bez modlitwy. Bez modlitwy człowiek nie potrafi osiągnąć ani trwałego szczęścia ani prawdziwego pokoju.

- Modlitwa jest pewną wielką tajemnicą w życiu człowieka, tajemnicą zjednoczenia człowieka z Bogiem. Ta tajemnica nieraz jest słodka, przyjemna, radosna i pełna szczęścia, a nieraz ciężka i bolesna. - Zależy to od różnych stanów duszy, w której działa Słowo Boże, o którym czytamy: "Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca." (Hbr 4,12).

- Modlitwa jest z pewnością naszym pierwszym obowiązkiem miłości wobec Pana Boga, a zarazem fundamentem, na którym mocą wiary budujemy naszą wierność w wypełnianiu Woli Ojca Niebieskiego. - Modlitwa jest dla nas Źródłem Światła Ducha Świętego, które ułatwia nam właściwe rozeznanie dobra i zła oraz poznanie Woli Bożej, którą mamy wypełnić, jeśli chcemy osiągnąć Szczęście Nieba.

- Mamy różne rodzaje modlitwy, lecz największe znaczenie w życiu człowieka ma modlitwa rozważania Słowa Bożego, w niej bowiem uczymy się najlepiej poznawać Wolę Ojca Niebieskiego i w tym samym czasie czerpać z niej siłę do dobrego i wiernego jej wypełnienia.

- Bardzo ważne wskazówki na temat znaczenia i konieczności pierwszej modlitwy zaraz po przebudzeniu oraz ostatniej w ciągu dnia, tuż przed zaśnięciem, można znaleźć w specjalnie do codziennych rozważań Słowa Bożego Wielkiej Nowenny przystosowanym Modlitewniku pt.: "SŁOWO BOŻE - WOLA BOŻA".

Nowy Katechizm podaje nam bardzo wiele mądrych objaśnień i pouczeń dotyczą­cych modlitwy. Tutaj cytujemy tylko niektóre z nich:

¨      (2732) "Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. Objawia się on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczy­namy się modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów, uznanych za bardzo pilne, wchodzą na pierwsze miejsce; i znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. Zwracamy się do Pana jako do naszej ostatniej ucieczki: ale czy naprawdę w to wierzymy? Albo bierzemy Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozo­staje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego: «beze Mnie nic nie możecie uczynić» (J 15,5)."

 

¨      (2716) "Kontemplacja jest słuchaniem Słowa Bożego. Słuchanie to, dalekie od bierności, jest posłuszeństwem wiary, bezwarunkowym przyjęciem go przez sługę i miłującym przylgnięciem dziecka. Uczestniczy ono w 'tak' Syna, który stał się Sługą, i w 'Fiat' Jego pokornej Służebnicy."

 

¨      (2705) "Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka zrozumienia pytań 'dlaczego' i 'jak' życia chrześcijańskiego, aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi, i udzielić na to odpowiedzi. Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga. Zazwyczaj pomagają w tym księgi, które chrześcijanie mają do dyspozycji: Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga historii, karta Bożego 'dzisiaj'."

 

¨      (2685) "Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małżeństwa jest «Kościołem domowym», w którym dzieci Boże uczą się modlitwy «jak Kościół» oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego."

- O tym, w jaki sposób możemy doskonalić naszą modlitwę pouczają nas właściwie wszystkie teksty Pisma Świętego. Tutaj przytoczmy teraz choćby tylko te dwa:

- "Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!" (Ef 5,19‑20).

- "Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wyba­czając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko (przyobleczcie) miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi Pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym Swym Bogactwem: z wszelką mądro­ścią nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne Ducha, pod wpływem Łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w Imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego." (Kol 3,12‑17).

- Rozważania o modlitwie przybliżą nam tę prawdę, że skoro Jezus jako Syn Boży modlił się w Duchu Świętym do Ojca Niebieskiego, utrzymując w ten sposób niero­zerwalną jedność Trójcy Przenajświętszej, to również i my, jeżeli chcemy powrócić do jedności z Bogiem, musimy czynić to w pokornej, jak i serdecznej modlitwie do Boga.

- Również Matka Najświętsza modliła się na pewno bardzo dużo i bardzo gorąco. Także Apostołowie modlili się wiele i gorliwie oraz szli w świat, aby zachęcać ludzi do modlitwy i do wiernego wypełniania Woli Ojca Niebieskiego, od czego zależy nasze Szczęście w Wiecznym Życiu Nieba.

 

Dziś można stwierdzić z całą pewnością, że im większe odejście ludzi od Boga, tym mniej modlitwy oraz im mniej modlitwy, tym więcej zła i nieszczęść na świecie!

 

- Aby modlitwa każdego z nas mogła być coraz doskonalsza oraz aby mogła przynosić nam i innym coraz wspanialsze owoce, korzystając z pewnych schematów modlitw, czy też z modlitw przez innych ludzi przeżywanych i opracowanych, starajmy się nie tłumić w naszej własnej duszy spontanicznych rozmów z Ojcem Niebieskim. Owe spontaniczne modlitwy pomagają duszy wspaniale rozkwitać, dojrzewać i owocować oraz prowadzą duszę ku wolności w Bogu, ku wolności Dzieci Bożych, która objawia się w naszej miłości do Boga przez ustawiczne dziękczynienie Bogu i uwielbienie Boga. - Zaś w miłości do ludzi objawia się ta wolność we wszystkim, czego Jezus Chrystus naucza w Duchu Świętym, czyli w Zasadach Jego Ewangelii. - Św. Paweł przestrzega wszystkich przed fałszywym korzystaniem z tej wolności: "Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!" (Ga 5,13).

- Miłość rozumiemy oczywiście zgodnie z pouczeniem Jezusa: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania." (J 14,15).

- Szatan, zacięty wróg Boga i człowieka, czyni wszystko, co jest przeciwne Chwale Boga i szczęściu człowieka. Dlatego św. Piotr, pierwszy papież całego chrześcijań­stwa, poucza i ostrzega: "Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym Łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie." (1 P 5,5‑9).

- Gdy dziecko czuje się zagrożone, np. przez jakiegoś złego psa, wtedy szuka pomocy oraz chroni się u ojca i u matki. - Gdy człowiek jest zagrożony różnymi manipulacjami złego ducha, na pewno znajdzie pomoc i ochronę u Ojca z Nieba oraz u Matki Najświętszej, jeżeli u Nich będzie szukał schronienia. - To schronienie znaj­dujemy właśnie w codziennej, wspólnej modlitwie z rozważaniem Słowa Bożego!

Zdarzenia

 
  • Obecnie nie ma zadnych zdarzen
Wyeksportuj do ICS