E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Mt 6,913

Tytul:
Słowo Boże: Mt 6,913
Kiedy:
Pn, 4. październik 2021
Kategoria:
MODLITWA

Opis

Słowo Boże:                                  Mt 6,9‑13

"Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech się święci Imię Twoje! Niech przyjdzie Królestwo Twoje; niech Twoja Wola spełnia się na ziemi, tak jak i w Niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!"

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Po różańcowym Pozdrowieniu Anielskim "Zdrowaś Maryjo", która to modlitwa skła­da się ze słów pozdrowienia przyniesionego Maryi przez Archanioła od Ojca z Nieba,  najczęściej przez ludzi odmawianą modlitwą, jest "Ojcze nasz". Modlitwę tę odma­wiamy przed czy po posiłkach, przed czy po pracy, oraz w wielu innych potrzebach i okolicznościach: w radości i smutku, w czasie podróży, podczas Liturgii Eucharystii, przy sprawowaniu wszystkich Sakramentów Świętych, przy rodzeniu się człowieka, przy jego śmierci, pogrzebie, w modlitwach za zmarłych itp. - Przy tym zawsze staje przed nami pytanie, czy rzeczywiście odmawianie tej modlitwy jest świadomym aktem naszej duszy. Czy odmawiamy tę modlitwę myśląc o tym, o co Boga prosimy, czy też modlitwa ta staje się niemal obrazą Boga w postaci naszej bezmyślnej paplaniny słów.
- Owocność wszystkich naszych modlitw zależy również od tego, o co Boga prosimy.
Św. Jan Apostoł daje nam bardzo znaczące wyjaśnienie:
"Ufność, którą w Nim po­kładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego Wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili." (1 J 5,14‑15).

- Przemyślmy jeszcze niektóre pouczenia, które daje nam Nowy Katechizm:

¨      (2773) "W odpowiedzi na prośbę swoich uczniów - «Panie, naucz nas modlić się» (Łk 11,1) - Jezus powierza im podstawową modlitwę chrześcijańską: «Ojcze nasz»."

¨      (2774) "«Modlitwa Pańska jest rzeczywiście streszczeniem całej Ewangelii» (Tertullian), «najdoskonalszą z modlitw» (św. Tomasz z Akwinu). Znajduje się ona w centrum Pisma Świętego."

¨      (2775) "Została nazwana «Modlitwą Pańską», ponieważ pochodzi od Pana Jezusa, Mistrza i wzoru naszej modlitwy."

¨      (2776) "Modlitwa Pańska jest właściwą modlitwą Kościoła. Stanowi integralną część Godzin większych świętego Oficjum i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Włączona w Eucharystię, ukazuje «eschatolo­giczny» charakter zawartych w niej próśb, w pełnym nadziei oczekiwaniu Pana, «aż przyjdzie» (1 Kor 11,26)."

·      Czy staram się tę najpiękniejszą modlitwę "Ojcze Nasz", jak również inne modlitwy przez kogoś innego napisane, uczynić moimi własnymi, osobistymi przeżyciami z Panem Bogiem i czy staram się w modlitwie być w obecności Boga całym moim sercem, całą moją duszą, całą moją wolą, całym moim umysłem i wszystkimi moimi uczuciami, czy też pozwalam sobie robić wycieczki, nawet tam, gdzie Boga na pewno nie spotkam?

·      W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie.

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (ze święta św. Franciszka z Asyżu)