E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Syr 50,1721

Tytul:
Słowo Boże: Syr 50,1721
Kiedy:
So, 12. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Syr 50,17‑21

"Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Śpiewacy wy­chwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia. LUD PROSIŁ PANA NAJWYŻSZEGO W MODLITWIE PRZED MIŁOSIERNYM, aż się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego Świętą Służbę. Wtedy on schodząc, wyciągał swe ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi wargami Błogosławieństwo Pana, i by się radować Jego Imieniem. Po raz drugi lud padał na twarz, by przyjąć Błogosławieństwo od Najwyższego."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Słowo Boże poucza nas dzisiaj, jak bardzo pokornie zachowywali się wierni Starego Testamentu przed Bogiem podczas sprawowania Służby Bożej. Padali oni nawet twarzą na ziemię! - To Słowo Boże mówi nam także, że błogosławieństwo kapłana również było przyjmowane przez nich z tą wielką pokorą, padając twarzą na ziemię. Ci ludzie naprawdę wierzyli i ufali Miłosierdziu Bożemu, które wypraszali sobie pokorą i modlitwą, radując się Imieniem Pana Boga Wszechmogącego.

- To, że sprawa przyklękania przed Bogiem to nie czysto ludzki wymysł, świadczy inne Słowo Boże: "Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: ... Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg Sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi Sprawiedliwość, Słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie mówiąc: «Jedynie u Pana jest Sprawiedliwość i Moc». Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali." (Iz 45,21-24). - To, że wszyscy wierzący w Jezusa powinni koniecznie przyklękać przed Nim, podkreśla też św. Paweł: "Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu IMIĘ ponad wszelkie imię, aby na IMIĘ JEZUSA zgięło się każde kolano Istot Niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku Chwale Boga Ojca." (Flp2,9-11)  (por. rozważanie z 7 I ).

- Gdy Dawid, wielki król Izraela, był wierny Bogu, Bóg okazywał mu Swoje Miłosierdzie. - Dawid daje świadectwo temu, pisząc: "Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego. ... Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na Swoje Imię."(Ps 23,1.3). - Aby Pan był moim Pasterzem, dającym mej duszy szczęście i pokój, muszę słuchać Jego pouczeń! "Moje owce słuchają Mego Głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Życie Wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej Ręki." (J 10,27‑28). - Gdy więc słuchamy Jezusa i idziemy za Nim, wtedy On naprawdę jest naszym Pasterzem i nie będzie nam brakować Jego Szczęścia i Pokoju. - Tu trzeba sobie przypomnieć, co Jezus kiedyś powiedział: "Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje Życie Swoje za owce." (J 10,11) oraz "Jeśli będziecie zachowywać Moje Przykazania, będziecie trwać w Miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem Przykazania Ojca mego i trwam w Jego Miłości. To wam powiedziałem, aby RADOŚĆ MOJA w was była i aby radość wasza była PEŁNA." (J 15,10‑11).

- Kapłańskie modlitwy, tzw. brewiarz, codziennie rozpoczyna się Psalmem, w którym słyszymy wezwanie do oddania Czci Bogu: "Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył." (Ps 95,6).

- Te pouczenia powinny nas skłonić do przemyślenia naszej postawy przed Bogiem, jaką przyjmujemy w czasie każdej modlitwy, gdyż również od tej postawy zależy tak wiele w naszym życiu.

·       Czy reformy liturgii, których wielu się domaga, mają oznaczać likwidowanie po kolei wszystkiego, co dawniej było dobre i święte, a ludziom przynosiło wiele Łask Miłosierdzia Bożego, Błogosławieństwo, szczęście i pokój duszy? - Czy chętnie padam na kolana, jak tego wymaga logika zdrowej wiary w Naukę Słów Bożych, zwłaszcza w akcie pokuty, gdy proszę Boga o Miłosierdzie, albo w czasie Przeistoczenia, gdy kapłan powtarza Słowa Jezusa, który wtedy zstępuje z Nieba na Ołtarz i przemienia chleb i wino w Swoje Ciało i w Swoją Krew oraz, gdy się z Nim jednoczę w czasie przyjmowania Go do serca podczas Komunii Świętej?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego Świętego Imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą ży­je i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…